QUÀ TẶNG/KM

QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ SỐ 2 BÍ QUYẾT BIẾN WEB BLOG ĐƠN GIẢN THÀNH WEB BLOG PRO

MỜI CÁC BẠN COPY ĐOẠN CODE BÊN DƯỚI VỀ DÁN VÀO BLOG CỦA CÁC BẠN NHÉ: CHÚC CÁC BẠN VUI.   <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?> <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”> <html expr:dir=’data:blog.languageDirection’ xmlns=’http://www.w3.org/1999/xhtml’ xmlns:b=’http://www.google.com/2005/gml/b’ xmlns:data=’http://www.google.com/2005/gml/data’ xmlns:expr=’http://www.google.com/2005/gml/expr’> <head>…


QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ BÍ QUYẾT BIẾN WEB BLOG ĐƠN GIẢN THÀNH WEB BLOG PRO

CHÀO BẠN, BẠN CHÉP ĐOẠN CODE BÊN DƯỚI DÁN VÀO WEB BLOG CỦA BẠN NHÉ. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠI ĐÂY   <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?> <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”> <html xmlns=’http://www.w3.org/1999/xhtml’ xmlns:b=’http://www.google.com/2005/gml/b’ xmlns:data=’http://www.google.com/2005/gml/data’ xmlns:expr=’http://www.google.com/2005/gml/expr’ xmlns:fb=’http://ogp.me/ns/fb#’>…