PHẢI CHĂNG ĐẠO PHẬT CHỦ TRƯƠNG LÌA BỎ THẾ GIAN?

phật-thích-ca-nhang-sạch-thiên-hương
phật-thích-ca-nhang-sạch-thiên-hương

5. Phải chăng đạo phật chủ trương lìa bỏ thế gian?

Bạn hãy thận trong với câu hỏi này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã đạt được giác ngộ, giải thoát tối thượng, tức là Ngài đã thực thụ giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi ở độ tuổi trung niên. Thế nhưng Ngài vẫn ở lại thế gian thêm hơn bốn mươi năm nữa để truyền bá Chánh Pháp nhằm đẹm lại lợi ích cho thế gian. Ở đây có hai điểm cần hiểu rõ:

a. Khái niệm giác ngộ (bodhi) trong đạo Phật được hiểu là sự thức tỉnh toàn diện về dòng vận hành của duyên khởi trong đời sống con người, bao gồm cả tâm lý và vật lý. Do năng lực tỉnh thức toàn diện này mà bạn có thể vượt qua các phiền não, nhiểm ô và kiến lập đời sống an lạc, hạnh phúc cho chính mình.

Vả lại năng lực tỉnh thức được chia thành nhiều cấp độ khác nhau từ thấp đến cao. Do vậy, một đời tu tập chưa hẳn đã tao được cho mình một năng lực tỉnh thức toàn diện (giác ngộ chân lý tuyệt đối), vì nó còn tuỳ thuộc vào dòng nghiệp lực trong nhiều đời của mỗi cá thể.

b. Khái niệm giải thoát (moksha – vượt lên trên hay vượt ra khỏi) trong đạo Phật cũng vậy, nó bao hàm nhiều cấp độ khác nhau, từ việc nhỏ đến việc lớn. Khi nào bạn vượt ra hỏi những ràng buộc của các phiền não như tham lam, sân hận, si mê chấp thủ… trong đời sống của chính mình thì khi đó bạn được giải thoát.

Cho đến khi nào tâm thức của bạn hoàn toàn không còn bị chi phối bởi các phiền não đó thì bạn sẽ thực thụ hưởng thụ hương vị giải thoát. Thế nhưng, để đạt được sự giải thoát tối hậu đòi hỏi bạn phải bứng tận góc rễ của các phiền não trong tâm thức của chính bạn một cách toàn triệt, vì chính các phiền não nhiễm ô là cái nhân của sinh tử, luân hồi.

Do vậy, nói khác đi, giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi là giải thoát khỏi các phiền não, nhiễm ô trong đời sống của chính bạn và đó chính là khái niệm “xuất thế” của Đạo Phật. Nên nhớ rằng, để đạt được giải thoát bạn không cần phải đi đâu hết, mà trái lại bạn cần phải tu tập ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi con người này và tại thế giới này.

NHANG SẠCH THIÊN HƯƠNG CHIA SẺ CÙNG QUÝ BẰNG HỮU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *