PHẬT GIÁO CÓ THỂ ĐƯỢC XEM LÀ MỘT TÔN GIÁO KHOA HỌC HAY MỘT TRIẾT LÝ KHOA HỌC KHÔNG?

hình-phật-nhang-sạch-thiên-hương
hình-phật-nhang-sạch-thiên-hương

8. Nếu phật giáo không phải là một tôn giáo thần quyền, vậy có thể xem Phật Giáo là mộtEC0-232 tôn giáo khoa học hay một triết lý khoa học không?

Gọi như thế nào là tuỳ ý thích mỗi người. Nhưng nên nhớ rằng, Phật Giáo từ khởi thuỷ không có mục đích lý giải hay chứng minh các vấn đề thuộc khoa học như những ngành khoa học hiện đại. Phật giáo không đặt vấn đề nghiên cứu khoa học lên hàng đầu, cũng không xu hướng theo các lý giải của khoa học, dù rằng những điều do Đức Phật giảng dạy bao giờ cũng rất khoa học.

Và sự thật là, khi khoa học càng phát triển, thì những tiến bộ của khoa học đã giúp ít rất nhiều trong việc giải minh các chủ đề tinh tế trong giáo lý của Đạo Phật, nhất là trong các lĩnh vực thuộc tâm – vật lý học (psychophysical). Có lẽ, đây là lý do mà ngày nay Phật Giáo được phát triển nhanh chóng trong các nước tiên tiến, đặc biệt
1Z1-520 là trong các trường đại học tai Châu Âu và Bắc Mỹ.

Vấn đề cốt tỷ của Phật Giáo, như được trình bày trong bốn chân lý, là nhận diện nguyên nhân của khổ đau để chuyển hoá khổ đau thành an lạc, giải thoát. Trên thực tế, Phật Giáo thường được gọi là tôn giáo của trí tuệ, như phương chân ” Duy tuệ thị nghiệp” (lấy trí tuệ làm sự nghiệp).

Mặc dù vậy, Phật Giáo chủ trương trí tuệ và tâm đại bi phải luôn đi đôi với nhau. Do đó, nói cho đầy đủ, sự nghiệp của một vị Phật hay một vị Bồ-Tát bao giờ cũng là trí tuệ và tâm đại bi.

NHANG SẠCH THIÊN HƯƠNG CHIA SẺ CÙNG QUÝ BẰNG HỮU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *