PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ VÀ PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

hình-phật-nhang-sạch-thiên-hương
hình-phật-nhang-hương-sạch

10. khác nhau giữa Phật Giáo Nguyên Thuỷ và Phật Giáo phát triển:

Có thể tóm tắt một số khác biệt căn bản như sau:

a. về ngôn ngữ: Phật giáo Nguyên Thuỷ dùng Kinh Tạng Pali (Nam Phạn) gồm các kinh Nikaya làm nền tảng tụ tập; trong khi đó, Phật ST0-075giáo Phát triển sử dụng các kinh Đại thừa thuộc ngữ hệ Sanskrit (Bắc Phạn), Hán ngữ, và Tây tạng ngữ làm nền tảng.

b. Về Tư tưởng: Phật giáo Nguyên Thuỷ lấy giáo lý Duyên Khởi làm trọng tâm; trong khi đó, Phật giáo Phát triển hình thành thêm hệ tư tưởng trung quán và Duy thức trên nền tảng của Duyên Khởi; và sau cùng là sự 1Y0-A17 ra đời của kinh cang thừa còn gọi là Mật Tông. Mặc dù vậy, tất cả hệ tư tưởng trên không hề mâu thuẫn nhau.

c. Về Phám môn tu tập: Phật giáo Nguyên GMAT-Verbal Thuỷ chuyên chú hành trì thiền định với các đề mục căn bản là Bốn niệm xứ (thân, thọ, tâm, pháp); trong khi phật giáo phát triển mở rộng thêm các hình thức tu tập theo nhiều tông phái, bao gồm: Thiền Tông,
000-998 Tịnh độ tông và Mật tông. Mỗi tông phái lại có nhiều pháp môn ứng dụng khác nhau.

NHANG SẠCH THIÊN HƯƠNG CHIA SẺ CÙNG QUÝ BẰNG HỮU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *