SỰ KHÁC BIỆT TRONG TIẾN TRÌNH GIÁC NGỘ GIỮA NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG

Hương-sạch-Thiên-Hương-hình-Phật
Hương-sạch-Thiên-Hương-hình-Phật

13. Có sự khác biệt nào trong tiến trình giác ngộ giữa Nam tông và Bắc tông?

Theo truyền thống, tiến trình giác ngộ và giải thoát của một vị hành giả được cụ thể hoá qua bốn quả vị Thanh văn bao gồm: Tu-đà-hoàn, Tư-đa-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Đây là tiến trình giải thoát cụ thể, thông qua sự tu tập hành giả từng bước đoạn trừ các phiền não mà thuật ngữ Phật học gọi là 10 kiết sử bao gồm:

– Thân kiến (chấp vào tự ngã qua thân năm uẩn)

– Hoài nghi (nghi ngờ về các pháp học và pháp hành)

– Giới cấm thủ (chấp vào nghi lễ và cấm giới tà đạo)

– Dục (ham muốn của các giác quan)

– Sân ( nóng giận, sân si)

– Hữu ái (ước muốn hiện hữu vĩnh cửu, do chấp thường)

– Vô hữu ái (ước muốn biến thành hư vô, do chấp đoạn)

– Mạn ( ngã mạn)

– Trạo cử vi tế ( tâm dao động, bất an)

– Vô minh vi tế ( si mê u tối)

Do vậy, về mặt tu tập và giải thoát, không có sự khác biệt giữa Nam tông và Bắc tông. Dù khai niệm dùng để mô tả tiến trình này có thể khác nhau như mở rộng các quan niệm về cứu cánh và độ tha.

ví dụ như tiến trình của đại thừa Thập địa Bồ tát ( trong giáo lý phát triển), nhưng nội dung và tính chất giải thoát vẫn giống nhau. Có nghĩa là để được giác ngộ, giải thoát, hảnh giả trên căn bản đoạn trừ các phiền não như đã đề cập trong mười kiết sử

Tiến-trình-giải-thoát-trong-Phật-giáo
Tiến-trình-giải-thoát-trong-Phật-giáo

NHANG SẠCH THIÊN HƯƠNG CHIA SẺ CÙNG QUÝ BẰNG HỮU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *